روغن ها 
 
*روغن كدو
مرطب . مبرد . ملين حلق و گلو
 
 
*روغن حنظل مركّب (روغن ديابت)
خواص دارو
نافع براى دردهاى ديابتى؛ پايين آورنده قند خون.
اجزاى دارو
حنظل (2 واحد)؛ عنصل (1 واحد)؛ روغن كنجد (5 واحد).
شيوه ساخت دارو
حنظل را يك شبانه روز در آب خيسانده، سپس مايع را صاف كرده روغن كنجد بر آن افزوده و در حمام ماريه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. آن‏گاه، در پركولاتور با صافى كاغذى ريخته و بعد از ته‏نشين شدن آب، روغن را جدا كنند. سپس عنصل را در آن بريزند تا در روغن سرخ شود و روغن را دوباره صاف كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
با ماساژ، به كف دست و پا و مواضع دردناك ماليده شود.
ملاحظات مصرف‏
- مصرف خوراكى دارو ممنوع است.
- به صورت و چشم‏ها ماليده نشود.
 

*روغن خراطين‏
خواص دارو
نافع براى افزايش حجم اعضا.
اجزاى دارو
خراطين (1 واحد)؛ روغن زيتون (2 واحد).
شيوه ساخت دارو
خراطين نيم كوب را در روغن زيتون بريزند و در آفتاب قرار دهند. پس از 15 روز، روغن را صاف كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
ابتدا، عضو مورد نظر را بايد به شدت ماليد تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن ماليد. بعد، بايد پارچه‏اى را با آب سرد خيس كرده روى عضو گذارد. اين عمل بايد هر 24 ساعت يك بار انجام شود.
ملاحظات مصرف‏
- استعمال طولانى مدت اين روغن بر يك عضو سبب بزرگ شدن و فزونى حجم آن مى‏شود.
- مصرف خوراكى دارو ممنوع است.
 
 
 
*روغن مصطكي*روغن گل سرخ(گل محمدي)
*روغن بابونه
خواص دارو
محلّل بلاجذب ماده (بيشتر در اعضايى كه بافت عصبى دارند)؛ محلّل بخارات؛ مسكّن اوجاع؛ نافع در حمّيات متطاوله؛ رافع اعياء *؛ مزيل تكاثف؛ مرخّى حالب (براى دفع آسان سنگ)؛ نافع در تشنّج يابس، برودت اعصاب، و وجع رحم.
اجزاى دارو
بابونه، تخم شنبليله (مكد 1 واحد)؛ روغن كنجد (4 واحد).
شيوه ساخت دارو
بابونه و تخم شنبليله را يك شبانه‏روز در آب (به مقدار 5 برابر وزن دارو) خيسانده و بعد بجوشانند تا يك‏چهارم آب باقى بماند. بعد، آن را صاف كرده و با روغن كنجد در حمام ماريه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب تبخير شود و روغن باقى بماند. سپس، در پركولاتور با صافى كاغذى ريخته و بعد از ته‏نشين شدن آب، روغن را جدا كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
با ماساژ ملايم، روى موضع مورد نظر ماليده شود.
* ماندگى بسيار است كه عارض مفاصل و عضلات گردد و بعرف آن را تعب نامند و سبب آن معلوم نباشدو مقدمه مرض است‏
 
 

*روغن سير
خواص دارو
محلّل اورام غائر(هر چيز پست و فروشده‏) دست و پا، و ماده بلغمى غليظ در مفاصل و رگ‏ها؛ نافع در امراض بارده، سدد، درد گلو، سينوزيت، و لوزه چركين؛ مفيد در ايجاد نعوظت و تحريك باه (با ماساژ بر بيضه)، و رفع حبس البول (با ماساژ بر ناحيه عجان(پرينه)).
اجزاى دارو
سير، روغن گاو (مكد 1 واحد)؛ شير (2 واحد).
شيوه ساخت دارو
سير را پوست گرفته ريزه كرده و در شير بريزند. سپس، با آتش ملايم بجوشانند تا شير تبخير شود. آن‏گاه، روغن را اضافه كرده و آن قدر بجوشانند تا روغن نصف شود. بعد، دارو را صاف كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8 تا 12 ساعت، با ماساژ روى موضع ماليده شود.
ملاحظات مصرف‏
ماساژ طولانى مدت ممكن است موجب بروز بثورات پوستى شود.
 
بازگشت
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید