طب جدید : برای درمان به ابزار پیشرفته و گروه زیادی از داروهای شیمیایی نیازمند است که دارای عوارض بسیاری نیز می باشند.
طب سنتی : این طب با وجود اینکه نسبت به طب جدید عوارض کمتری دارد لیکن مستلزم تعداد زیادی  از گیاهان دارویی برای درمان است که اکثرآنها کمیاب هستند .
طب اسلامی : که در مقایسه با دو مورد پیشین کامل ترین و کم عارضه ترین روش درمان است بدون نیاز به داروهای مختلف ویا ابزار آلات پیشرفته بهترین وکاملترین درمان را به فضل پروردگار مهربان به انجام میرساند .
از تفاوتهای عمیق دیگر طب اسلامی با طب سنتی وطب جدیداین است که :
  • اسلام به هر دو بعد وجودی انسان توجه کرده.هم روح و هم جسم و این دو بعد وجودی اثر متقابل بر هم دارند لذا در درمان با طب اسلامی اول به درمان و پاکسازی روح و فکر پرداخته می شود و در پس آن درمانهای جسم.در حالی که در طب سنتی وطب جدیداینگونه نیست و صرفا درمان جسم مدنظر است.
  • کسانی که طب سنتی کارکرده اند صرفا نقل قول از دیگرانی کرده اند که به همه ی موارد نقل شده،خود عمل نکرده اند و ضریب خطا در آن وجود دارد چرا که علم بشری است.ولی منبع و منشا طب اسلامی آیات و روایاتی است که یا مستقیم از خالق انسان و عالم هستی بیان گردیده(قرآن) و یا توسط برگزیدگان خداکه معصوم بوده اند و عاری از خطا و البته متصل به منبع وحی و علم الهی نقل شده اند(روایات) مثال:حجامت

درطب سنتی سن مخصوص بین سه سال تاشصت رابرای حجامت شونده توصیه میکندوعمل حجامت رابرای خارج کردن خون کثیف بکار میبردودرفصل بهاروهمچنین خون گرفتن مطرح است ولی در طب اسلامی اینچنین نیست
در طب اسلامی اول برای پاکسازی روح (حجامت فکرزنا را از بین میبرد.حضرت علی)
دوم برای پاکسازی عقل(حجامت عقل راقوی میکند    حضرت محمدص)
سوم درمان مریدینها(نقاط طب سوزنی)(شفادرتیغ حجامت است حضرت محمد ص)نقطه حجامت عام درطب شرقی وچینی به نقطه خورشیدی معروف است که یکی از مهمترین مکانهای انرژی به حساب می آید

چهارم برای ازبین رفتن گازهاوبخارات وهرگونه موادسمی بدن بکار میرود
پنجم برای خوب کردن هر گونه آلرژی حجامت آلرژی مخصوص بهترین نتیجه رادارد