بیمارستانی در قلب معدن نمکی در عمق 300 متری زمین در اوکراین مشغول به مداوای بیماران است.