نمک به واسطه گرمی و خشکی زیادی که دارد می‌تواند باعث خنثی کردن یا دفع سردی ها و رطوبت های بدن گردد، لذا می‌توان از آن به صورت زیر در بعضی از بیماری هایی که طبع سرد یا تر دارند نظیر آرتروز ،روماتیسم مفصلی، نرمی استخوان و ... استفاده کرد. در این روش نمک به صورت مصرف خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.