در طب سنتی چاقی به عنوان یک رطوبت متراکم در بدن در نظر گرفته می شود که به علت ژنتیک، تغذیه ناصحیح ، عادات غذایی بد، عدم تحرک و عوامل مختلف محیطی ایجاد می گردد و بر این مبنا ، طب سنتی راهکارهایی را برای کاهش وزن در نظر می‌گیرد .یادآور می شود که در کنار این دستورات ،برای درمان چاقی، درمان های دارویی در طب سنتی وجود دارند که باید توسط پزشک تجویز شود.