اختلالات مفصل فکي  گيجگاهي در افراد بزرگسال شايع است؛ به گونه‌اي که يک سوم آنها وجود يک يا چند علامت شامل درد فک يا گردن، سردرد، صداي کوتاه يا خشن در مفصل را بيان مي‌کنند.االبته بيشتر علايم بدون درمان بهبود مي‌يابند ...