از اين ورزش در بعضي از مشكلات رحمي استفاده مي گردد.