دارونامه طوبا (گزيده داروهاى مجرب پزشكى ايرانى)
X##
شربت ها
پودرها
كپسول ها
معجون ها
قرص ها/حب ها
روغن ها


شربت ها##
سكنجبين بزورى معتدل‏
خواص دارو
مدرّ بول؛ دافع فضولات از طريق ادرار؛ نافع براى كليه و كبد سرد؛ دافع ريح كليه‏ها و كبد.
اجزاى دارو
باديان و تخم كاسنى (مكد 3 واحد)؛ تخم كرفس (2 واحد)؛ خارخسك، زيره سبز (مكد 5 واحد)؛ تخم خيارين، پوست ريشه كاسنى، پوست ريشه باديان، پوست ريشه كبر (مكد 1 واحد)؛ سركه (110 واحد)؛ عسل كف‏گرفته و آب (مكد 330).
شيوه ساخت دارو
همه را نيم كوب كرده به مدت 24 ساعت در سركه و آب بخيسانند. سپس، آن را در حمام ماريه بجوشانند تا آب نصف شود. تا گرم است مايع را صاف كنند و با حرارت ملايم با عسل بجوشانند تا به قوام آيد.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب گرم حل كرده و ميل كنند. در صورت كثرت ماده، با صلاحديد پزشك، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.
ملاحظات مصرف‏
اين شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسير، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود.
 
سكنجبين بزورى مفوّه‏  X##
خواص دارو
مدرّ بول؛ مدرّ طمث؛ دافع فضولات از طريق ادرار؛ نافع در اختناق رحم؛ دافع رياح كليه، كبد، و رحم.
اجزاى دارو
باديان، تخم كاسنى (مكد 3 واحد)؛ تخم كرفس (2 واحد)؛ خارخسك، زيره سبز (مكد 5 واحد)؛ تخم خيارين، ريشه روناس، پوست ريشه‏هاى كاسنى، باديان، كبر (مكد 1 واحد)؛ سركه (110 واحد)؛ عسل كف‏گرفته و آب (مكد 330).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نيم كوب كرده به مدت 24 ساعت در سركه و آب بخيسانند. سپس، آن را در حمام ماريه بجوشانند تا آب آن نصف شود. تا گرم است مايع را صاف كنند و با حرارت ملايم با عسل بجوشانند تا قوام آبد.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب گرم حل كرده و ميل كنند. در صورت كثرت ماده، با صلاحديد پزشك، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.
ملاحظات مصرف‏
اين شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسير، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود. استفاده از اين دارو در باردارى و ايام عادت و نيز براى زنانى كه دچار افراط طمث هستند ممنوع است.
 
 
شربت جالينوس (سكنجبين سفرجلى)  X##
خواص دارو
نافع در امراض معدى ناشى از سوء مزاج مادى بلغمى، ضعف هضم، ترشى معده، بى‏اشتهايى، و صداع مشاركتى معده؛ مانع تصاعد ابخره از معده.
اجزاى دارو
آب به (50 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (50 واحد)؛ سركه (30 واحد)؛ زنجبيل (7 واحد).
شيوه ساخت دارو
آب به را در حمام ماريه بجوشانند تا قوام آيد. عسل و زنجبيل را با آن مخلوط كرده همچنان بجوشانند. سپس، سركه را بدان افزوده و كمى ديگر بجوشانند. شربت را صاف كرده در ظرف شيشه‏اى يا لعابى نگه دارند.
زمان و مقدار مصرف‏
20 دقيقه بعد از هر وعده غذا، دو قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب حل كرده ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
- اين شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسير، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد و عرق كاسنى- شاه‏تره ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود.
- براى افراد محرور المعده تجويز نشود.
 
شربت چوب چيني  X##
مقوي اعضائ رييسه.مفيد براي امراض بلغمي وسوداوي.مصفاي خون و اخلاط غليظ.مقوي باه.....
چوب چيني.ريشه باباادم.عناب.كاسني.سپستان.عشبه مغربي.شاه تره......
هر 12 ساعت 2 قاشق تا 1 ماه
 
 
 
شربت صدرى (سكنجبين عنصلى)  X##
 
خواص دارو
مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن؛ رافع سدد كبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغركننده؛ نافع براى ضيق النّفس، صرع، نفث الدم ريوى، سوء القنيه (ورمى است ريحى در روى و پشت و پاى و دست‏ و پلك‏هاى چشم به سبب ضعف جگر، و مقدّمه استسقا است)، و استسقاى نوع سرد.
اجزاى دارو
پياز عنصل (1 واحد)؛ سركه (18 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (18 واحد).
شيوه ساخت دارو
پياز عنصل را پس از تميز كردن با كارد چوبى خرد كرده و آن قدر در سركه بجوشانند تا سركه نصف شود. سپس، آن را صاف كرده با عسل مخلوط كنند و كمى ديگر بجوشانند تا رنگ ارغوانى آن ظاهر شود.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب گرم حل كرده ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
- در صورت كثرت ماده، با اجازه پزشك، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.
- اين شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسير، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود.
- به سبب ايجاد رقت در خون و گرمى  در صورتى كه بيمار از داروهاى شيميايى رقيق كننده خون استفاده مى‏كند با احتياط مصرف شده يا با عرق كاسنى- شاه‏تره همراه شود.
 
 
 تونيك مفرح ابريشمي N  X##
ابريشم.زعفران،مصطكي،ساذج هندي . ميخك . دارچين . درونج . صندل . گلاب . عرق بيدمشك . بهارنارنج . عسل
ضد افسردگي . تقويت قلب كبد مغز
3 ق غ در 1 ل اب گرم

 
 
 
سكنجبين عنابي NIAK  X##
 

 
 
 
شربت محلّل  (سكنجبين عنصلى مركب)  X##
خواص دارو
- مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن (قوى‏تر از عنصلى ساده)؛ رافع سدد كبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغركننده؛ نافع براى ضيق النّفس، صرع، نفث الدم ريوى، سوء القنيه، و استسقاى نوع سرد.
اجزاى دارو
سكنجبين عنصلى (20 واحد)؛ پودر محلّل (1 واحد) 
شيوه ساخت دارو
سكنجبين عنصلى را با پودر محلّل مخلوط كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب گرم/سرد(بسته به فصل و مزاج فرد) حل كرده و ميل كنند. با صلاحديد پزشك، در صورت كثرت ماده، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.
ملاحظات مصرف‏
- اين شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسير، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود.
- به سبب ايجاد رقت در خون و گرمى، در صورتى كه بيمار از داروهاى شيميايى رقيق كننده خون استفاده مى‏كند با احتياط مصرف شده يا با عرق كاسنى- شاه‏تره همراه شود.
 
شربت مصفاي خون  X##
منضج و مسهل اخلاط ثلاثه . تصفيه خونو دفع مواد زائد . كاهش غلظت خون . دافع مره سودا
مواد : شاه تره . عسل
مقدار مصرف : افراد بالاي 12 سال = يك ق غ هر 12 ساعت
                   افراد 12 – 6 سال = يك ق م هر 12 ساعت
                   افراد زير 6 سال = يك ق چ هر 12 ساعت  
 
 
شربت اكسير (اكسير معده)  X##
خواص دارو
برطرف كننده كم‏خونى؛ زايل كننده حدّت اخلاط و منى؛ نافع براى درد معده، تهلهل معده**، نزف الدم(خونريزي از هر جراحت يا موضعي)، و نفث الدم(خونريزي از دهان بهر دليل)؛ رافع زودانزالى در گرم‏مزاجان.
اجزاى دارو
زنجبيل، زيره سبز، انيسون، بادام، چلغوزه تفت داده، ميخك، بالنگ خشك (مكد 4 واحد)؛ مصطكى، عود هندى (مكد 2 واحد)؛ زعفران، برگ سداب، آمله، خبث الحديد مدبّر، سعد كوفى (مكد 1 واحد)؛ عرق نعنا، آب سيب، آب‏ليمو، عرق مورد (مكد 24 واحد)؛ گلاب (12 واحد)؛ عرق كاسنى، عرق شاه‏تره (مكد 30 واحد)؛ عسل كف‏نَگرفته (600 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را پودر كرده از الك مش 100 رد كنند. مايعات را بدان افزوده در حمام ماريه با حرارت ملايم بجوشانند تا رنگ مايع به سياهى بزند. سپس، عسل را كم‏كم بدان افزوده و هم بزنند تا قوام آيد.
زمان و مقدار مصرف‏
يك ساعت قبل از ناهار و يك ساعت قبل از شام، يك قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب خنك حل كرده و ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
براى سردمزاجان با عرق زنيان و براى گرم‏مزاجان بدون عرق زنيان مصرف شود. مصرف زياد موجب كمى افسردگى و ازدياد سودا در افراد سوداوى مى‏شود. وجود گاز در شيشه و ترش شدن مزه دارو نشانه فساد آن است.
** تهلهل معده مرضى است كه جميع افعال معده باطل شود. و هيچ بيمارى معده بدتر از آن نيست كه بافت او سست گردد.
علامت اين قسم آن است كه طعام هرگز نگوارد و غذاى نيك و به ترتيب ستوده [يعنى براساس ترتيب صحيح غذا خوردن‏] سود ندهد. و غايط، به صعوبت برآيد. و باشد كه قبض به حدى رسد كه بى‏استعمال حقنه‏جات و بدون شرب مسهلات نگشايد. و از علامت‏هاى انواع سوء مزاج و آماس هيچ ظاهر نبود. و بدن، نحيف و ناتوان همى‏گردد. و مراق، لاغر شود. و شهوت، ضعيف گردد. و هرچه خورده شود بر معده گرانى آرد.
 
شربت لاكسيتا  X##
حاوي عصاره هاي فلوس مويز سپستان انجير ترنجبين روغن بادام شيرين
كودكان > 4 سال     2.5 ميلي ليتر  3-4 بار در روز (رقيق شده با آب نيم گرم)
كودكان   4-6 سال  2.5 ميلي ليتر  3-4 بار در روز (رقيق شده با آب نيم گرم)
كودكان  7-13          5 ميلي ليتر  3-4 بار در روز(رقيق شده با آب نيم گرم)
بزرگسالان               10 ميلي ليتر  3-4 بار در روز  (رقيق شده با آب نيم گرم)
 
 
 
شربت فيژن پلاس  X##
 

 
شربت گاوزبان  X##
گاو زبان . بادرنج بويه
2 ق غ هر 8 ساعت
 
 
سكنجبين افتيمونى نيلى (مسهل سودا)  X##
خواص دارو
مسهل سودا.
اجزاى دارو
سكنجبين ساده (12 واحد)؛ حب نيل (تخم گل پيچك)، افتيمون (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را با ملايمت نرم ساييده به سكنجبين اضافه نمايند.
زمان و مقدار مصرف‏
شب پيش از خواب، 50 تا 100 سى‏سى از دارو با همان مقدار آب گرم مخلوط شده ميل گردد.
ملاحظات مصرف‏
- قبل از مصرف اين دارو، بايد به مدت 35 روز از منضج سودا استفاده كرد.
- پس از مصرف مسهل، در صورت دفع فضولات سياه رنگ، دارو به صورت كامل عمل كرده است. در غير اين صورت، بايد منضج تكرار شود.
 
 
شربت وجى (سكنجبين وجى)  X##
خواص دارو
مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لكنت زبان، اضطراب، دلهره، و بيمارى‏هاى اعصاب ناشى از رطوبت دماغ.
اجزاى دارو
سكنجبين ساده يا سكنجبين عنصلى (50 واحد)؛ ريشه وج (3 واحد).
شيوه ساخت دارو
وج را پودر كرده از الك مش 100 رد كنند و به سكنجبين اضافه نمايند.
طريقه مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در يك استكان آب گرم حل كرده و ميل كنند. با صلاحديد پزشك، در صورت كثرت ماده، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.
ملاحظات مصرف‏
- اين شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسير، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود.
- در صورتى كه پايه دارو سكنجبين عنصلى باشد، به سبب ايجاد رقت در خون و گرمى، در صورتى كه بيمار از داروهاى شيميايى رقيق كننده خون استفاده مى‏كند با احتياط مصرف شده يا با عرق كاسنى- شاه‏تره همراه شود.
 
پودرها##
 
 
پودر منضج بلغم‏  X##
خواص دارو
منضج بلغم.
اجزاى دارو
عنّاب (15 واحد)؛ سپستان (10 واحد)؛ گل گاوزبان، بادرنجبويه، اسطخودوس، پرسياوش، باديان، شاه‏تره (مكد 7 واحد)؛ شيرين بيان (14 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نيم‏كوب كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (روزها نيم ساعت پيش از صبحانه، و شب‏ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
بروز حالاتى چون تهوع، سرگيجه، و نفخ پس از مصرف دارو نشانه زياد بودن خلط در بدن است كه با منضج به هيجان در آمده‏اند. در اين موارد، بايد مدتى منضج را قطع كرده و فقط از مسهل استفاده كرد.
 
پودر ديابت‏  X##
خواص دارو
نافع در ديابت نوع اول و دوم، و ديابت باردارى.
اجزاى دارو
برگ گزنه، تخم شنبليله، كلپوره، درمنه، ريشه بابا آدم (مكد 4 واحد)؛ تخم گشنيز (1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نيم‏كوب كرده و در ظرف در بسته نگهدارى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (روزها نيم ساعت پيش از صبحانه، و شب‏ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
اگر مصرف اين دارو پيش از درمان شيميايى آغاز شود، با 3 ماه مصرف، امكان درمان اساسى ديابت وجود دارد. در زمان استفاده از دارو، مصرف هر نوع داروى شيميايى بايد با اجازه پزشك باشد. پس از مصرف دارو، ممكن است در بيست روز نخست، (SBF قند خون ناشتا) بيمار افزايش پيدا كند. در صورتى كه حال عمومى بيمار بهتر شده باشد، بايد مصرف دارو را ادامه داد. بعد از 45 روز دوباره ميزان قند خون كاهش پيدا خواهد كرد. بهتر است در زمان استفاده از اين دارو از كپسول ديابت نيز استفاده شود. در صورتى كه ديابتْ ناشى از عوارض نفسانى باشد، بهتر است دارو با منضج سودا همراه شود.
 
 
پودر منضج سودا  X##
خواص دارو
منضج سودا؛ محلّل مواد منجمد و مكثف؛ مفرح و خواب‏آور.
اجزاى دارو
عنّاب (15 واحد)؛ سپستان (10 واحد)؛ گل گاوزبان، بادرنجبويه، اسطخودوس، پرسياوش، باديان، شاه‏تره، شيرين‏بيان (مكد 7 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نيم‏كوب كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (روزها نيم ساعت پيش از صبحانه، و شب‏ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
بروز حالاتى چون تهوع، سرگيجه، نفخ، و بثورات جلدى پس از مصرف دارو نشانه زياد بودن مقدار سودا در بدن است كه با منضج به هيجان در آمده‏اند. در اين موارد، بايد مدتى منضج را قطع كرده و فقط از مسهل استفاده كرد.
 
پودر صداع‏  X##
خواص دارو
رافع انواع سر درد.
اجزاى دارو
عنّاب، ريشه شيرين‏بيان، گل بومادران، تاجريزى (مكد 10 واحد)؛ گل زوفا، برگ آويشن، مرزنجوش، پرسياوش، گل خطمى، رازيانه (مكد 5 واحد)؛ زنجبيل (1 واحد).
شيوه ساخت دارو
همه اجزا نيم‏كوب شوند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (هر 8- 12 ساعت)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
 
پودر/ شربت اسطخدوس ‏(پودر وسواس)  X##
خواص دارو
مفيد براى افراد وسواسى؛ رافع اضطراب و دلشوره.
اجزاى دارو
بسفايج، مغز حب القرطم، عنّاب (بدون هسته)، سپستان بى‏هسته (مكد 7 واحد)؛ اسطوخودوس، گل بابونه، گل گندم، افتيمون، سورنجان (مكد 4 واحد)؛ آب (48 واحد).
شيوه ساخت دارو
براى پودر: اجزا را نيم‏كوب كرده در ظرف در بسته نكهدارى كنند.
براى شربت: اجزا را در آب بجوشانند تا دوسوم آن تبخير شود. سپس، آن را با 50 واحد عسل كف‏گرفته مخلوط كنند و بجوشانند تا كمى غليظ گردد. شربت را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى و در جاى خشك و خنك نگهدارى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
- براى هر بار مصرف (روزها نيم ساعت پيش از صبحانه، و شب‏ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
- يك تا. دو قاشق غذاخورى از شربت را در نصف ليوان آب ولرم حل كرده و بنوشند
 
پودر مدر نقرسى‏  X##
خواص دارو
پايين آورنده اوره و اسيد اوريك، مفيد براى بيمارى نقرس، رافع كم‏كارى كليه‏ها.
اجزاى دارو
ناخنك، خارخسك، عنّاب، ليمو عمانى، بزر كرفس، دم گيلاس (مكد 2 واحد)؛ زرشك آبى (1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نيم‏كوب كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (روزها نيم ساعت پيش از صبحانه، و شب‏ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
- در بيماران ديابتى و زنان باردار با احتياط مصرف شود.
- بهتر است همراه اين پودر از شربت بزرورى نيز استفاده شود.
 
 
پودر نزله سرد (پودر لاهورى)  X##
خواص دارو
نافع براى نزله هاى سرد و تعديل ترشحات دماغ (هم در كيفيّت و هم در كمّيت)؛ مرقّق نزله‏هاى دماغ، مقوّى دماغ و فم معده.
اجزاى دارو
آمله، گشنيز، بادام، اسطوخودوس (مكد 2 واحد)؛ پسته، باديان (مكد 3 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوفته پودر سازند.
زمان و مقدار مصرف‏
يك بار نيم ساعت پيش از صبحانه و يك بار موقع اذان مغرب، يك قاشق مرباخورى از دارو را در يك ليوان شير يا آب ريخته ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
در نزله‏هاى گرم تجويز نشود. در صورت تجويز، با پودر زكام داده شود.
 
پودر زكام (گرم)‏  X##
خواص دارو
نافع براى نزله‏هاى گرم و گلودردهاى گرم؛ مناسب براى تبريد و تغليظ ملايم ترشحات دماغ؛ تعديل كننده داروهاى گرم.
اجزاى دارو
عنّاب، سپستان، تاجريزى (مكد 5/ 1 واحد)؛ به‏دانه (1 واحد)؛ گل بنفشه، نيلوفر آبى، خبازى، شاه‏تره، برگ كاسنى (2 واحد).
شيوه ساخت دارو
همه اجزا را نيم‏كوب كرده در ظرف در بسته نگهدارى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (هر 8- 12 ساعت)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
ممكن است اين دارو موجب لينت مزاج شود.
 
 پودر ماء الجبن افتيموني NIAK   X##
صبح ناشتا 3 ق غ از دارو دريك ليوان اب ولرم حل شده ميل شود حداقل 40 روز
خواص و موارد مصرف پودر آب پنیر (ماء الجبن) :
تصفیه کننده خون و کبد،دفع سموم از بدن،درمان حساسیتهای پوستی،درمان یبوست و شقاق،درمان واریس و سیاتیک،دفع کننده اخلاط سوخته و زائد بدن،کاهش دهنده غلبه سودا در بدن،حاوی 8 آنزیم ضروری مورد نیاز بدن،مناسب با حرارت و رطوبت ذاتی بدن،مناسب برای بلغمی مزاجها،قابل برای استفاده در تمام سنین،کاهش و رفع احساس خستگی
مرحوم حکیم عقیلی خراسانی شیرازی در کتاب بی بدیل خود؛ خلاصه الحکمه در مورد ماءالجبن چنین مینویسد:
ماء الجبن: به انواع می‏باشد [و] صنعت آن در «قرابادين كبيرِ» اين فقير به تفصيل ذكر يافت. مستفرِغ اخلاط مختلفه و امراض متنوّعه را نافع. و بالجملة، دواى شريفى است و در استفراغ اخلاط كه معادله به آن نمینمايد دوايى.
یکی از بهترین جایگزینها برای قرص همولاکس مصرف یک دوره 40 روزه از پودر ماء الجبن است. در کنار این پودر میتوانید از محصولاتی مانند تونیک مصفای خون و شربت دیناری کبد نیز استفاده نمایید.

 
 
 
 
پودر مفتّت سنگ كليه و مثانه‏  X##
خواص دارو
دافع سنگ‏هاى كليه و مثانه.
اجزاى دارو
تخم خيار سبز، تخم كدو، تخم خيارچنير، خارخسك، بزر رازيانه (مكد 4 واحد)؛ تخم انيسون، تخم كرفس (مكد 2 واحد).
شيوه ساخت دارو
همه اجزا نيم‏كوب شوند.
زمان و مقدار مصرف‏
براى هر بار مصرف (روزها نيم ساعت پيش از صبحانه، و شب‏ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
- يك روز (صبح و شب) از پودر مدر و روز بعد از پودر مفتت استفاده شود.
- مصرف اين دارو بايد با مصرف كپسول مفتت، يا معجون حجر اليهود، يا معجون سنگدان مرغ، يا شربت بزورى همراه باشد.
 
پودر مسمن  X##
محتوی :قوطی ۱۵۰ گرمی
پودر گیاهی مسمن برای چاقی ، افزایش وزن ، و عضله سازی جهت بدنسازان بدون هیچ عارضه کاملا گیاهی
ترکیبات :
کنجد بوداده – خشخاش سفید – آرد جو و گندم – پودر سنجد – پودر بادام – انزروت – فندق و پسته – آرد یونجه – پودر انیسون – کتیرا – نشاسته و
موارد مصرف :
بهترین داروی تقویتی ، چاق کننده و عضله ساز برای بدنسازان بدون هیج عارضه و خطر ، سرشار از مواد پروتئینی و ویتامینی طبیعی 
اشتها آور – تقویت معده – ترشح سودای طبیعی در معده – ملین و مسمن و
مقدار مصرف :
یک قاشق غذاخوری با یک لیوان شیر یا آب میوه یا عسل مخلوط نموده روزی ۳ بار میل شود (با نظر پزشک)
توصیه :
شربت مقوی معده – عصاره انیسون – شیر با نارگیل – شربت مفرح ابریشمی – کپسول خون ساز – بادکش نمودن و مالیدن روغن بادام شیرین به بدن پس از حمام و .. مفید است (طبق نظر پزشک معالج)
نکته :ناشتا با معده خالی استحمام نکنند
منابع :قرابادین – قانون – تحفه  و ….
منع مصرف :در دوره بارداری و شیردهی حتما با نظر پزشک معالج مصرف شود
 
 
 
 
 
 
كپسول ها##
 
كپسول بسفايج‏  X##
خواص دارو
دافع مواد سوداوى؛ رافع توحّش سوداوى؛ از بين برنده ردائت(بدي) اخلاق؛ مليّن طبع سوداوى‏مزاجان.
اجزاى دارو
بسفايج، افتيمون (مكد 1 واحد)؛ شكر سرخ (3 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند و در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى نمايند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8 تا 12 ساعت يك كپسول با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
اين دارو از راه پوست مواد را دفع مى‏كند، لذا ممكن است سبب سرخى يا بثورات پوستى شود. در اين صورت، از روغن بنفشه به صورت موضعى بايد استفاده شود.
 
كپسول سفوف سبعه  X##

 
كپسول كبد  X##
خواص دارو
پاكسازى كبد از فضولات؛ تفتيح منافذ كبد؛ نافع در سده‏هاى كبدى، سوء القنيه (كبد چرب)، و استسقا؛ مفيد در بيمارى‏هاى مشاركتى كبد و كليه، حدْت كبد و خون، و ناراحتى‏ها و لك‏هاى پوستى.
اجزاى دارو
تخم گشنيز، شاه‏تره، تخم كاهو، عنّاب، تخم كاسنى (مكد 2 واحد)؛ ريشه ريوند، سنا، برگ آويشن (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را پودر كرده از الك مش 80 رد و در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
- نيم ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب دو عدد كپسول ميل شود.
- براى هر بار مصرف (هر 12 ساعت)، 3 گرم از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
در بيمارانى كه مشكل جذب كبدى دارند استفاده از جوشانده دارو بهتر است.
 
معجون ماسك البول خسروى‏  X##
خواص دارو
نافع براى شب‏ادرارى و زود انزالى؛ رافع سردى مثانه و مجارى ادرار.
اجزاى دارو
بلوط، برگ مورد، تخم كرفس، خولنجان (مكد 1 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (12 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 10 روز در گرم‏خانه در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند.
اين دارو به دو طريق قابل استفاده است: معجون و كپسول. براى ساخت كپسول از اين دارو، بايد معجون را خشك كرده از نو ساييده و در كپسول كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
قبل از صبحانه و بعد از شام، دو عدد كپسول با آب ميل شود.
از معجون نيز به اندازه 1 قاشق چايخورى صبح ناشتا و شب موقع خواب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
در صورتى كه دارو ايجاد يبوست كند، بايد بعد از غذا مصرف شود.
 
كپسول/ شربت مفرّح‏  X##
خواص دارو
مفرّح و منوّم؛ رافع سودا؛ نافع براى تپش قلب، اختلاج قلب، گرفتگى عروق قلب، سوء مزاج سوداوى قلب، درد قفسه سينه، توحّش، ماليخوليا، اضطراب، و هزال سوداوى.
اجزاى دارو
گل گاوزبان (3/ 2 واحد)؛ گل بنفشه (04/ 1 واحد)؛ بادرنجبويه، هليله سياه، افتيمون، بسفايج، اسطوخودوس (مكد 7/ 0 واحد)؛ شكر سرخ (20 واحد)؛ گلاب (45 واحد).
شيوه ساخت دارو
دستور ساخت شربت: بجز افتيمون، ساير اجزا را يك شبانه روز در گلاب و آب خيسانده بعد بجوشانند تا مايع نصف شود. سپس، آن را صاف كرده شكر بدان اضافه كنند و با حرارت ملايم بجوشانند تا قوام آيد. آن‏گاه، افتيمون را در كيسه‏اى ريخته و داخل ظرف بگذارند تا همراه ساير ادويه دو تا سه جوش بخورد. بعد، آن را خارج كنند. دارو را تا گرم است در ظرف شيشه‏اى ريخته و در آن را ببندند تا به آرامى سرد شود.
دستور ساخت كپسول: بجز افتيمون، همه اجزا را با هم پودر كنند. افتيمون را جدا پودر كرده و آن را يك شبانه‏روز در گلاب بخيسانند. سپس، بقيه ادويه پودر شده را با آن مخلوط نموده و خشك كنند و در كپسول نمايند. (توجه: مقدار افتيمون در ساخت كپسول نصف مقدار آن در شربت است).
زمان و مقدار مصرف‏
براى شربت: هر 8 ساعت، 2 قاشق غذاخورى از شربت را در آب (يا آب سيب)
دارونامه طوبا (گزيده داروهاى مجرب پزشكى ايرانى)، متن‏داروخانه‏طوبا، ص: 115
حل كنند و ميل نمايند.
براى كپسول: هر 8 الى 12 ساعت دو عدد كپسول با آب يا آب سيب ميل شود.
(بهتر است اين دارو صبح‏ها در حالت ناشتا، ظهرها پيش از صرف ناهار، و شب‏ها در موقع خواب ميل شود).
ملاحظات مصرف‏
- اين دارو به سبب دفع سودا موجب افزايش خواب شده و در درازمدت مى‏تواند موجب افزايش وزن شود.
- ميان مصرف اين دارو و داروهاى شيميايى لااقل بايد يك ساعت فاصله باشد.
- به سبب وجود شكر سرخ در دارو، بايد در افراد ديابتى با احتياط مصرف شود.
 
 
كپسول مسكن  X##
مسهل بلغم و سودا و صفراى مخلوط باهم و ملطف اخلاط غليظه و مقطع مواد لهجه غليظه و محلل نفخ و رياح غليظه و اورام صلبه و قولنج هر نوع كه باشد. جهت صداع بارد و بلغمي مزمن و كهنه و شقيقه و رفع بخارات
اجزاء دارو : غاريقون
در صورت وجود درد يك عدد هر 8 ساعت
 
کپسول بادرنجبویه X##
۳۰ عدد کپسول ۵۰۰ میلی گرم حاوی بادرنجبویه گل گاوزبان اسطخدوس
 موارد مصرف: محله و دافع سودا مفرح
 مقدار مصرف هر ۸ ساعت یک عدد
 توجه به مصرف این دارو در بارداری و افراد مبتلا به فشار خون ممنوع است
 
 
حب/ كپسول صرع مركّب‏  X##
خواص دارو
نافع در صرع دماغى و تشنج؛ رافع رطوبات لزج از دماغ.
اجزاى دارو
سكنجبين عنصلى (2 واحد)؛ عاقرقرحا، اسطوخودوس، بسفايج، افتيمون (مكد 1 واحد)؛ مويز منقّى (8 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با مويز منقّى و سنكجبين عنصلى بسرشند تا خمير شود. اين دارو را به صورت حب يا كپسول مى‏توان استفاده كرد. براى ساخت كپسول، خمير را خشك كرده از نو بسايند و در كپسول كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر هشت ساعت، 500 ميلى‏گرم از دارو با آب ميل شود.
 
 
کپسول پروستات  X##
 
 برای سلسله بول و امساك آن- سردی کلیه ها- باز کننده گرفتگی ها- مدر- تقویت کننده مثانه و کلیه ها-درمان قولنج ریحي و سردي مثانه.
  ترکیبات : دم گیلاس گزنه کاکل ذرت تخم خرفه و تخم خشخاش تخمه کدو سیاهدانه دم است زبان گنجشک خارخاسک ....
مقدار مصرف: 3 عدد قبل از هر غذا  (ترجيحا همراه حب ارمني-مرهم پروستات-كپسول جدوار-پادزهر احمديه .....)
 
 
 
كپسول مفاصل مويزى (حبّ سورنجان مويزى)  X##
خواص دارو
نافع براى درد مفاصل، سياتيك، بيمارى‏هاى التهابى، و سنگ كيسه صفرا.
اجزاى دارو
حنا، سنا (مكد 3 واحد)؛ تخم گشنيز، عاقرقرحا، سورنجان، صبر، دارفلفل (مكد 2 واحد)؛ مويز منقّى (8 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را پودر كرده با مويز بكوبند و در كپسول‏هاى 250 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب، يك عدد كپسول با آب گرم ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- چون امكان بالا رفتن فشار خون در بيمار هست، بايد در چند روز اول مصرف، فشار بيمار كنترل شود.
- براى درمان بيمارى‏هاى التهابى دراز مدت، تا دو ماه مصرف شود.
 
 
كپسول هلدى  X##
خواص دارو
دافع رطوبات غليظ؛ رافع سودا از مغز و سيستم عصبى؛ نافع در فالج و خدر.
اجزاى دارو
هليله زرد (2 واحد)؛ زردچوبه، روناس، پودر حنظل، ملح اندرانى (مكد 1 واحد)؛ آب (8 واحد).
شيوه ساخت دارو
پودر حنظل را در آب خيسانده و مايع را صاف كنند. سپس، آب حنظل را به آرامى به پودر اضافه كرده و 36 ساعت بلاانقطاع بسرشند. بعد، آن را خشك كرده از نو كمى بسايند و در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8- 12 ساعت، 1 تا 2 عدد كپسول با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- اين دارو در هند به عنوان دارويى مؤثر در فالج كهنه مورد استفاده قرار مى‏گيرد.
- در صورت بروز اسهال بيش از 3 بار در 24 ساعت، مقدار دارو كم شود.
- بيش از 6 عدد در روز، تنها با اجازه پزشك معالج مجاز است.
 
 
كپسول نزله موميايى‏  X##
خواص دارو
مقوّى مغز و قوّه باه؛ مغلّظ مواد؛ مانع نزله و ريزش مواد در رباطات؛ نافع در شكستگى‏ها و دردهاى عضلانى.
اجزاى دارو
مرّ مكّى (2 واحد)؛ ميخك، دارچين، كبابه، حسن لبه، صمغ عربى، عود هندى، ربّ السوس (مكد 6 واحد)؛ مصطكى، خولنجان، بهمن سرخ، بهمن سفيد (مكد 5 واحد)؛ ابريشم محرق (8 واحد)؛ موميايى (12 واحد)؛ جند بيدستر (1 واحد)؛ تخم خشخاش (10 واحد)؛ آب مقطر يا گلاب (50 واحد).
شيوه ساخت دارو
خشخاش را كوبيده 24 ساعت در آب بخيسانند و مايع را صاف نمايند. بقيه اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با آب خشخاش خمير كنند. حال، مى‏توانند از خمير حب ساخته و آن را خشك كنند، يا خمير را ابتدا خشك كرده و سپس در كپسول 250 ميلى‏گرم كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8 ساعت، يك عدد كپسول/ حب با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
مصرف دارو نبايد بيش از 3 ماه ادامه پيدا كند؛ چون موجب غلظت مواد مى‏شود.
 
 
كپسول/ پودر فشار(اسرول)  X##
خواص دارو
تنظيم كننده و پايين آورنده فشار خون.
اجزاى دارو
گل گاوزبان، بادرنجبويه، بهار نارنج، اسطوخودوس، بابونه، گل سرخ، تخم گشنيز، برگ ورون (مكد 1 واحد)؛ سنبل الطيب، قرغات، چاى ترش (مكد 2 واحد)؛ سياه‏دانه، ريشه اسرول (از هريك 3/ 1 واحد)
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كرده در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى كنند يا در ظرف در بسته نگه دارند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8 يا 12 ساعت، يك كپسول ميل شود. يا براى هر بار مصرف (8- 12 ساعت)، يك قاشق مرباخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.
ملاحظات مصرف‏
مصرف آن براى زنان باردار ممنوع است.
 
 
كپسول سودا (معجون لاجورد) (كپسول چوب چيني)  X##
خواص دارو : مفرّح؛ محلّل سودا؛ نافع براى ماليخوليا، بواسير، وسواس، و امراض سوداوى.
اجزاى دارو : زرنباد، جدوار، زراوند مدحرج، خولنجان، ماهيزهرج، ريوند چينى، افتيمون، هليله سياه، لاجورد مدبّر، تربد مدبّر، دارچين، سنبل الطيب، مصطكى، جوزبوا، زعفران، بسباسه، قرنفل (مكد 1 واحد)؛ چوب چينى (8 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (50 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 40 روز در گرم‏خانه در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند.
اين دارو به دو طريق قابل استفاده است: معجون و كپسول. براى ساخت كپسول از اين دارو، بايد معجون را خشك كرده از نو ساييده و در كپسول كنند.
زمان و مقدار مصرف‏ : هر 8 ساعت يك عدد كپسول با آب ميل شود.
 
 
كپسول ديابت NIAK  X##
طباشير.شيرين بيان.تخم كاهو.تخم خرفه.گل سرخ.گشنيز.شنبليله.حنظل.تخم خرفه.صمغ عربي.صندل سفيد.گل ارمني.گلنار.كافور.
مقدار مصرف : 1 تا 2 كپسول هر 8 ساعت
بدليل حنظل در حاملگي ممنوع است. ممكن است در شيردهي باعث تغيير طعم شير شود.
 
كپسول ديابت‏ (مليّن)  X##
 
خواص دارو
مليّن طبع افراد ديابتى؛ پايين آورنده قند خون؛ دافع رطوبات لزج و مكثف؛ رافع پُر مويى.
اجزاى دارو
حنظل (بدون پوست و تخم)، كتيرا، نشاسته، صمغ عربى، باديان (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
همه اجزا پودر شده از الك مش 100 عبور داده شده و در كپسول‏هاى 125 يا 250 ميلى‏گرمى شوند.
زمان و مقدار مصرف‏
قبل از ناهار، يك عدد كپسول مصرف شود.
ملاحظات مصرف‏
- در صورت بروز دل پيچه يك ليوان آب جوش ميل شود.
- در مصرف بيش از 500 ميلى‏گرم دارو، احتمال بروز اسهال خونى وجود دارد.
 
كپسول مفتت  X##
حجراليهود و صمغ عربي
يك شب در ميان وقت خواب 4 عدد كپسول با جوشانده مفتت ميل شود و در شبهاي مياني فقط جوشانده ميل گردد
 
كپسول مفتّت هندى‏  X##
اين دارو در كشور هندوستان رايج است.
خواص دارو
مفتّت سنگ كليه و مثانه؛ مفيد براى ورم پروستات.
اجزاى دارو
تخم خيار، تخم خربزه، سنگدان مرغ مدبّر، حب القلت مدبّر، حجر اليهود مدبّر (مكد 2 واحد)؛ نوشادر، شور قلمى، بوره سرخ (مكد 1 واحد)؛ تخم ترب (4 واحد).
شيوه ساخت دارو
همه را پودر كرده از الك مش 100 رد كرده در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8 ساعت، 1 عدد كپسول با آب ميل شود
 
 
كپسول سكبينج‏  X##
خواص دارو
مذوّب بلغم لزج و زجاجى (به ويژه در مفاصل)؛ نافع در كمردرد و درد مفاصل؛ رافع احتباس طمث و خون لخته شده و جمود لبن؛ كشنده كرم روده.
اجزاى دارو
تخم شاهى، تخم كرفس، شنبليله، زنيان، زنجبيل (مكد 1 واحد)؛ سكبينج (5 واحد)؛ آب تره‏سبزى تازه (15 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (25 واحد).
شيوه ساخت دارو
سكبينج را 48 ساعت در آب تره‏سبزى خيسانده صاف كنند. ساير اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. مجموع ادويه را با عسل خمير كرده 10 روز در ظرف شيشه‏اى يا لعابى نگه دارند. پس از آن، خمير را در فضاى آزاد يا خلأ خشك كنند. بعد، آن را ساييده و در كپسول 500 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب، يك عدد كپسول با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- اين دارو در بعضى افراد ايجاد لينت مى‏كند.
- در گرم‏مزاجان با آب انار مصرف شود.
 
كپسول فاوانيا سپاري  X##
برگ قنب . فوفل . عود الصليب . ملاس نيشكر . ميخك . جوزبوا
قابض . محكم كننده اعصاب . رافع سستي اعصاب و اعضا . مقوي دل و معده و معين حمل
يك كپسول صبح ناشتا و يك عدد وقت خواب
 
 
كپسول ايارج فيقرا  X##
خواص دارو
مسهل؛ نافع در پاكسازى بدن- به ويژه عصب‏ها و مغز- از فضولات.
اجزاى دارو
صبر (12 واحد)؛ مصطكى، زعفران، سنبل الطيب، دارچين، اسارون، سليخه، حب الغار، زراوند (مكد 1 واحد)؛ عسل كف‏نگرفته (5/ 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 10 روز در گرم‏خانه در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند. سپس، از خمير حاصل حب ساخته خشك كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
صبح ناشتا، 1 تا 2 حب از دارو با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- در صورتى كه بيمار دچار ورم يا زخم در جهاز هاضمه و روده‏ها باشد بايد با احتياط مصرف شود.
- در افرادى كه دچار يبوست مزمن بوده يا داراى خلط غليظ هستند لازم است قبل از مصرف از داروهاى منضج استفاده شود.
 
 
 
كپسول جدوار  X##
امساك منى كند و سرعت انزال منى را دور گرداند و تقويت باه كند و پشت را قوى گرداند و ضيق النفس را نافع بود و بواسير بادى و خونى را سود دارد و تب‏هاى كهنه و سرفه و سلّ را مفيد است. جهت تقويت باه و هاضمه و ضعف دل و معده، بسيار نافع‏ و مجرب است. مقوى اعضاى رئيسه است‏
پادزهر جميع سموم حاره و بارده- مفتح - ملطف-محلل-منضج-چاق كننده-مقوي دندان –اشتها آور- بیماری های صرع فالج لقوه رعشه بی حسی اندام- استسقا –یرقان- سنگ شکن- قولنج- سختی در خروج ادرار رفع عفونت اخلاط و اکثر امراض بارده جهت درد و اورام داخلی
مقدار مصرف: 1عدد صبح و شب همراه يك ليوان شيرتازه بمدت 20 – 25 روز
 
 
 
کپسول عنبر مومیایی  X##
محتوی: سازج زنجبیل جزر مصطکی تباشیر دارچین هل قرنفل خولنجان گل سرخ عنبر اشهب مومیایی
موارد مصرف: مقوی اعضای رئیسه - محرکه اعصاب (خفقان و وسواس و فكر و توحش را سودمند بود و جكر و دل و دماغ را قوت دهد و فرح آورد و نشاط تمام بخشد) و مقوی باه (به جهت نقصان باه كه به سبب استرخاى آلت و ضعف قوى باشد بى‏نظير است)
 مقدار مصرف: هر ۱۲ ساعت یک عدد با یک لیوان شیر
 
كپسول ويتي – فيت  X##
براي درمان برص
مقدار مصرف : روزانه 3-4 كپسول
 
كپسول مسهل صمغى‏  X##
خواص دارو
مسهل مواد لزجه متشبثه به اعضاى عصب؛ نافع در فالج و سكته.
اجزاى دارو
سكبينج، وشاء، اشق، صمغ باريجه (مكد 2 واحد)؛ جندبيدستر (1 واحد)؛ حنظل (5/ 2 واحد)؛ سركه (به مقدار لازم).
شيوه ساخت دارو
سكبينج، وشا، اشق، صمغ باريجه، و جند را در سركه حل كرده و مايع را صاف كنند. حنظل را پودر كرده از الك مش 100 رد كنند و به آن بيفزايند. سپس، ژله حاصله را در فضاى باز يا خلاء خشك كنند. دوباره آن را بسايند و در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
شب موقع خواب يك عدد كپسول با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- در زمستان و اقاليم سرد، 1 تا 2 كپسول 250 ميلى‏گرمى كافى است.
- در تابستان و اماكن گرم، 1 تا 2 كپسول 125 ميلى‏گرمى كافى است.
- اسهال ناشى از اين دارو آزار دهنده نيست.
- اين كپسول مى‏تواند لاغر كننده باشد.
- در افرادى كه دچار حبس طمث هستند مى‏تواند مدرّ حيض باشد.
 
 
 
 
*كپسول بواسير(مقل ملين) (حب مُقْل)  X##
خواص دارو
رافع يبوست سوداوى‏مزاجان؛ نافع در بواسيرهاى يبوستى و شقاق همراه يبوست.
اجزاى دارو
هليله زرد، هليله سياه، صبر، گل سرخ، مصطكى، مقل ازرق (مكد 1 واحد)؛ آب تره‏سبزى (3 واحد).
شيوه ساخت دارو
بجز مقل، ساير اجزا را ساييده و از الك مش 100 رد كنند. مقل را ريزه كرده 12 ساعت در آب تره‏سبزى بخيسانند (براى حل شدن بهتر مى‏توانند آن را در حمام ماريه كمى گرم كنند). آب را از صافى عبور داده و با بقيه اجزا بسرشند. خمير به دست آمده را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى درباز ريخته و 2 روز صبر كنند تا رنگ آن تغيير كند و رطوبت آن تبخير شود. خمير حاصل را در جاى مسطحى پهن كنند تا خشك شود. سپس، آن را ريزه كرده در كپسول كنند. (براى ساخت حب، خمير حاصل را به صورت حب در آورده و بعد خشك كنند).
زمان و مقدار مصرف‏
شب پيش از خواب دو عدد كپسول يا حب با آب گرم ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- در صورت بروز اسهال آزار دهنده، از يك عدد كپسول استفاده شود يا يك شب در ميان مصرف شود.
- اين دارو ممكن است بعد از 7 تا 9 روز مصرف ايجاد خونريزى از مقعد كند كه مفيد است.
 
 
كپسول حبس طمث (حب مرّ مكّى)  X##
خواص دارو
مدرّ حيض.
اجزاى دارو
مرّ مكّى (21 واحد)؛ ترمس (35 واحد)؛ برگ سداب، پودينه، مشكطرامشيع، (مكد 55 جزء)؛ فوّه (روناس)، حلتيت (انغوزه)، سكبينج، جاوشير، قسط، سنبل الطيب (مكد 15 واحد).
شيوه ساخت دارو
جاوشير، حلتيت و سكبينج را در آب جوش كاملا حل كرده صاف كنند. ساير اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كرده با مايع به دست آمده بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 1 روز در انكوباتور در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند. بعد آن را در فضاى باز خشك كنند و پس از كوبيدن در كپسول نمايند.
زمان و مقدار مصرف‏
10 روز قبل از شروع عادت، نيم ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب، 4 عدد كپسول با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- 5 روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتى كه تا 10 روز بعد از قطع دارو عادت نشدند دوباره شروع كنند.
- اين دارو مسقط جنين است.
- در باردارى و شيردهى مصرف نشود.
 
 
كپسول رها (حبّ اثلق)  X##
خواص دارو
تنظيم عادت ماهيانه در زنان؛ فعال كننده تخمدان‏ها؛ افزاينده ميل جنسى در زنان و كم‏كننده ميل جنسى در مردان؛ رافع افسردگى در زنان و بهبود حال يائسگى در ايشان؛ نافع براى طحال.
اجزاى دارو
اثلق، رازيانه، تخم هويج زردك (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را پودر كرده با هم بياميزند و در كپسول‏هاى 500 ميلى‏گرمى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
غير از ايام عادت، نيم ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب 2 عدد كپسول ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- مصرف آن در باردارى ممنوع است.
- در مردان، ممكن است مصرف زياد و طولانى مدت آن موجب نابارورى شود.
 
 
كپسول/ پودر افراط طمث‏  X##
خواص دارو
بند آورنده خون استحاضه و كثرت طمث؛ نافع در بحوحة الصوت ناشى از پرولاكتين بالا.
اجزاى دارو
گلنار، گل ارمنى، صمغ عربى (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجرا را جداجدا پودر كرده و با كمى حرارت تفت دهند. سپس، با هم مخلوط كنند و در كپسول 500 ميلى‏گرمى نمايند.
زمان و مقدار مصرف‏
- ساعت 9 صبح و 7 عصر، يك قاشق ربّ به يا ربّ سيب را در نصف ليوان آب خنك يا عرق مورد يا عرق تاجريزى حل كرده با 2 تا 4 عدد كپسول ميل كنند.
- براى كاهش پرولاكتين، 1 عدد كپسول در هر 24 ساعت كافى است.
ملاحظات مصرف‏
- به حسب حال بيمار، در صورت حدّت خون، از عرق تاجريزى و در صورت ضعف ماسكه، از عرق مورد يا ربّ به استفاده شود.
- اين دارو كاهش دهنده ترشح پرولاكتين است.
 
کپسول سفوف درونج  X##
 خواص دارو:  نافع در تپش قلب (خفقان سرد)، کاهنده فشار خون دیاستولیک
 اجزای دارو: درونج عقربی گل گاوزبان (هر کدام ۶ واحد) زرنباد (۲ واحد) گل سرخ ،فرنجمشک (هر کدام سه واحد)
 زمان و مقدار مصرف: هر ۸ تا ۱۲ ساعت یک عدد کپسول
 ملاحظات مصرف:  بهتر است با ماء العسل مصرف شود. همچنین برای پایین آوردن فشار خون دیاستولیک با صلاحدید طبیب مقدار مصرف تا ۴ کپسول در هر وعده مجاز است. لازم است پس از ۳۰ روز مصرف، دوز مصرفی دارو به نصف مقدار اولیه کاهش یابد. در صورت مشاهده ی کاهش فشار در ماه دوم نیز دوز مصرفی دارو به یک چهارم مقدار اولیه کاهش یابد.
 
 
 
 
 
 
 
معجون ها##
 
معجون گلقند  X##
تقويت معده مغز كبد.منع بيماريهاي ناشي ازبخارات معده.دفع رطوبات زايد معده و كبد.
معجون نجاح‏  X##
خواص دارو
قلع امراض سوداوى؛ تقويت قلب و دماغ.
اجزاى دارو
هليله زرد (20 واحد)؛ هليله سياه، بليله، آمله، اسطوخودوس (مكد 10 واحد)؛ تربد (7 واحد)؛ غاريقون، بسفايج، ربّ السوس، مصطكى (مكد 5 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (261 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نرم ساييده با عسل مخلوط كنند و 10 روز نگه دارند.
زمان و مقدار مصرف‏
صبح ناشتا و شب موقع خواب و ظهر قبل از ناهار، يك قاشق چايخورى از دارو با آب ميل شود.
 
 
معجون قانصه  X##
سنگدان مرغ.پودينه.پوست بالنگ.هليله زرد.بهمن سرخ.گل سرخ.بهمن سفيد.صندل سفيد.تخم گشنيز.آويشن.تخم مورد.
تقويت معده و سيستم گوارش و جلوگيري از لينت مزاج ناشي از ضعف معده.
1ق م صبح ناشتا و موقع خواب با آب
 
 
معجون برص  X##
بابچي . امله . هليله . بليله . بلادر منقي . عسل
نيم ساعت پيش از صبحانه و شب وقت خواب 250 ميلي گرم با يك ليوان شير ميل شود.مقداري نيز در اب حل شده روزي 2 بار با پنبه بموضع بماليد.
 
 
معجون حديد رماني  X##
تقويت كبد سرد.معين هضم.كم خوني
حب الرمان .نانخواه.زنجبيل.فلفل سياه.روغن گاو.خبث الحديد.عسل كف نگرفته.
مصرف: يك حب(250 ميلي گرم) بعد از ناهار با اب يا دوغ ترش ميل شود.
 
معجون ترياق اربعه  X##
 حبّ الغار، جنطيانا، مرّمكى، و زراوند طويل‏
پادزهر سموم . دفع بيماريهاي سرد . اخراج جنين مرده . دفع قولنج و باد
مقدار مصرف : از چهار دانك(2 گرم) تا يك مثقال(5/4 گرم) با آب گرم
 قرابادين كبير، ص: 822 : اين ترياق حار و يابس است در اخر درجه دويم يا در اول درجه سيوم محلل رياح غليظه و مصلح كبد و طحال است اصلاحى عظيم ، و مفتح سدها و نافع است از براى سم مار و عقرب و عنكبوت و جميع جانوران كزنده زهر دار و صرع و خفقان و جميع امراض بارده و ادرار فضلات محتبسه به سبب برودت و اخراج جنين ميت و تسهيل ولادت ميكند
و قولنج ميكشايد و جميع امراض بارده را نافع و ليكن مورث صداع و دمعه(ريزش اشك) است و مصلح آن شيره تخم خرفه مقشر است‏
استعمال نمايند شربتى از چهار دانك(2 گرم) تا يك مثقال(5/4 گرم) با آب كرم و قوت اين ترياق تا دو سال باقى ميماند
 
 
مصرف در زنان باردار ممنوع است.
 
 
معجون دواالمسك  X##
مقوى قلب و دماغ و كبد است و معده را قوت دهد
صبح و عصر نصف ق چ
قرابادين كبير، ص: 1220 :[دواء المسك معتدل از قدس سره(حكيم مير عماد الدين محمود) نافع از براى خفقان سوداوى و ماليخوليا] :  نافع از براى خفقان سوداوى و ماليخوليا خصوص مراقى و مقوى قلب و دماغ و كبد است و خبث نفس و وسواس سوداوى را زايل كند و معده را قوت دهد و محلّل ابخره سوداوى و مانع صعود انها بدماغ و مجربست‏
صنعت آن‏ : مرواريد ناسفته كهرباى شمعى ورق طلا محلول ابريشم مقرض دارچينى بهمنين درونج زعفران از هريك دو درم مصطكى اشنه هيل‏بوا از هريك يك درم صندل سفيد طباشير سفيد غنچه كل سرخ صندل سرخ كشنيز خشك مقشر كل كاوزبان امله منقى بسد تخم خرفه مقشر ورق نقره محلول از هريك سه درم زرشك منقى پنج درم عود هندى بادرنجبويه از هريك يك درم نيم عنبر اشهب مشك تبتى از هريك چهار دانك آب سيب شيرين يا ربّ آن قند سفيد عسل مصفى هر سه برابر سه وزن مجموع ادويه بدستور مقرر معجون سازند و بعد از چهل روز استعمال نمايند
 شربتى يك مثقال‏
 
معجون لبوب ساده  X##
خواص دارو
مقوّى باه (اگر ناتوانى ناشى از ضعف عمومى بدن باشد)؛ مقوّى مغز و كليه؛ نافع در كم‏خونى؛ مسمّن.
اجزاى دارو
مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگيل (مكد 5 واحد)؛ مغز بادام، كنجد مقشّر، شكر فانيذ (مكد 10 واحد)؛ جوزبوا، حبّ الرشاد، دارفلفل، اسپست (مكد 1 واحد)؛ زنجبيل، كبابه چينى، كندر (مكد 2 واحد)؛ بهمن سرخ، بهمن سفيد، قدومه سرخ، قدومه سفيد (مكد 3 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (140 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 10 روز در گرم‏خانه در دماى 35- 37 درجه نگه دارند.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، يك قاشق مرباخورى از دارو با يك استكان شير داغ ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
در صورتى كه مصرف شير ايجاد اشكال كند، با آب گرم ميل كنند.
 
معجون لبوب نيروزا  X##
خواص دارو
افزايش دهنده تعداد اسپرم (در مردان)، ايجاد نعوظت، رفع ناتوانى‏هاى جنسى.
اجزاى دارو
معجون لبوب صغير (10 واحد)؛ سقنقور* خشك نمك‏سود (1 واحد).
شيوه ساخت دارو
دست و پا و انتهاى دم سقنقور را از آن جدا كرده از نمك كاملا پاك كنند. سپس، آن را پودر كرده و با معجون لبوب صغير خمير كنند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 10 روز در گرم‏خانه در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، يك قاشق مرباخورى از دارو با يك استكان شير داغ ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- در صورتى كه مصرف شير ايجاد اشكال كند، با آب گرم ميل كنند.
- اين دارو پس از 3 ماه نتيجه مى‏دهد.
- مصرف اين دارو مى‏تواند وزن افراد چاق بلغمى‏مزاج را كاهش دهد.
* سقنقور یا اسكينك  نام علمیScincidae  تیره‌ای از راسته مارمولک‌ها هستند. در ایران ۱۶ گونه سقنقور یافت شده است.
 
معجون خميره گاو زبان  X##
گل گاو زبان.صندل سفيد .بهمن سرخ.اسطخدوس.بادرنجبويه.گلاب.عنبر.
موارد مصرف ؟
بزرگسال : هر 12 ساعت 1 ق چ    / كودكان نصف بزرگسالان
 
 
معجون بلغم  X##
آويشن. زنيان.مصطكي.سياه دانه
رافع ترشي و نفخ معده.پوكي استخوان.سستي و ترهل(رخوت) بدن.دفع بلغم از اعضاي بدن بخصوص كبد و معده بهتحليل و تعريق
نيم ساعت قبل از صبحانه و وقت خواب  و يا پس از هر وعده غذا : يك ق چ با اب
معجون جوارش كموني  X##
 خواص دارو
هضم كننده غذا، ضد نفخ، لاغر كننده شكم، مجفّف رطوبات.
- مصرف دارو قبل از غذا ايجاد بى‏اشتهايى در فرد كرده و مصرف دراز مدت آن موجب لاغرى مى‏شود
 
اجزاى دارو
زيره سياه مدبّر بريان (15 واحد)؛ برگ سداب، زنجبيل (مكد 6 واحد)؛ فلفل سياه 5/ 4 واحد)؛ بوره ارمنى (1 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (90 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 40 روز در انكوباتور در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
پس از هر وعده غذا، يك قاشق چايخورى از دارو با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- ممكن است در گرم‏مزاجان و معده‏هاى خشك، درد خفيفى ايجاد كند كه با مصرف هم‏زمان عرق كاسنى- شاه‏تره از بين مى‏رود.
 
معجون جوارش امله  X##
خواص دارو: مفيد در ضعف قلب و تقويت مغز و معده و كبد؛ مانع تصاعد ابخره و تشكيل گاز در معده؛ كند كننده حركت‌هاي دودي روده؛ رافع اسهال.


اجزاي دارو هل 40 گرم، آمله 450 گرم، سنبل‌الطيب 40 گرم، براده صندل سفيد 90 گرم، گل سرخ 40 گرم، شربت شکر 5000 گرم، سديم بنزوات 5 گرم.
زمان و مقدار مصرف 10 گرم از دارو هر روز صبح ناشتا مصرف شود.


 
 
اطريفل صغير  X##
خواص دارو
مصفّى خون؛ رافع استرخاى معده؛ بر طرف كننده انواع زود انزالى.
مصرف دراز مدت آن براى دفع رطوبت‏هاى جهاز هاضمه و مفاصل، تقويت هضم، لينت مزاج، منع انصباب(ريخته شدن) مواد به اعضا، بر طرف كردن درد مفاصل، و رفع چاقى مفيد است.
 
اجزاى دارو
هليله سياه، هليله زرد، هليله كابلى، بليله، آمله (مكد 2 واحد)؛ روغن بادام شيرين يا روغن گاو (1 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (30 واحد).
شيوه ساخت دارو
آمله و بليله و هليله زرد را از هسته جدا كرده كوبيده از الك مش 100 رد كنند. سپس، با روغن آن قدر چرب كنند تا رنگ آن تغيير نمايد. سپس با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شيشه‏اى يا لعابى ريخته و مدت 40 روز در گرم‏خانه در دماى 35- 37 درجه نگهدارى كنند تا رنگ آن دوباره تغيير كرده و طعم گس آن به ترشى بگرايد.
زمان و مقدار مصرف‏
نيم ساعت پيش از صبحانه، يك قاشق مرباخورى از دارو با آب ميل شود.
 
 
معجون اطريفل گشنيزي  X##
خواص دارو
مقوّى فم معده؛ مانع تصاعد بخارات از معده و ساير اعضا به مغز و شقيقه؛ رافع سرگيجه و صداع مشاركت معدى.
اجزاى دارو
هليله سياه، بليله، آمله (مكد 1 واحد)؛ هليله زرد (2 واحد)؛ تخم گشنيز (5/ 2 واحد)؛ عسل كف‏گرفته (15 واحد)؛ روغن بادام (به قدر لازم).
شيوه ساخت دارو
اجزا را كوفته از الك مش 80 رد كرده و با روغن بادام چرب كنند تا رنگ آن تغيير كند. سپس، با عسل بسرشند و دارو را به مدت 40 روز در گرم‏خانه با دماى 35 تا 37 درجه در ظرف لعابى يا شيشه‏اى در بسته نگهدارى كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
بعد از هر وعده غذا، يك قاشق چايخورى از آن با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- مصرف دراز مدت و زياد اين دارو (تكرار و اكثار آن) موجب نسيان و ضعف قواى جسمانى شده و ممكن است سبب ضعف نعوظ شود
 
 
قرص ها / حب ها##
قرص بلغم  X##
 
قرص پادزهری احمدیه  X##
 ترکیبات : پادزهر معدنی گل داغستان گل ارمنی
 موارد مصرف : رفع هیجان اضطراب و طپش قلب- خون سازی و افزایش گلبول های قرمز سفید و پلاکت ها- بند آوردن خونریزی از هر نقطه از بدن به ویژه رحم- اصلاح کبد کلیه قلب و روده ها(زخم معده وروده – ضد نفغ – سوء هاضمه) -موثر در سرطان خون و رفع عوارض شیمی درمانی
مقدار مصرف: روزانه 1-3 عدد میل شود
قرص اطريفل گشنيزي  X##
 
 حبّ فرزانه (حب شبيار)  X##
خواص دارو
مسهل؛ منقّى دماغ و قلب و بدن (از فضولات و رطوبات)؛ رافع عفونت دندان و لثه و گوش.
اجزاى دارو
صبر (4 واحد)؛ هليله سياه، هليله زرد (3 واحد)؛ شحم حنظل (2 واحد)؛ مصطكى، سنبل الطيب، مرزنجوش، گل سرخ، زعفران (مكد 1 واحد)؛ عسل كف‏نگرفته (17 واحد).
شيوه ساخت دارو
همه اجزا را پودر كرده از الك مش 100 عبور دهند. سپس، با عسل آن را خمير كنند و خمير مذكور را 48 ساعت در ظرف لعابى در باز بگذارند. بعد از 48 ساعت، دارو را به گلوله‏هاى 500 ميلى‏گرمى تبديل كرده در نشاسته بغلتانند.
زمان و مقدار مصرف‏
شب‏ها پيش از خواب، يك حب با آب گرم ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
- در صورت ايجاد دل‏پيچه، يك استكان آب‏جوش نوشيده شود.
- در باردارى و در كوليت‏ها مصرف نشود.
 
حب بدل  X##
جهت درد سرد مزمن و ضعف معده و جگر، نافع و قاطع عادت افيون(اعتياد) است.
تركيبات:ريوند چيني.جوز مائل.زنجبيل.عسل مصفي
مقدار مصرف: يك عدد هر 8 ساعت

 
 
*حبّ نعوظ  X##
خواص دارو
ايجاد نعوظت و رفع زودانزالى در سردمزاجان.
اجزاى دارو
عود قمارى (3 واحد)؛ قرنفل، فلفل سياه (مكد 23 واحد)؛ زعفران، بالنگو (مكد 4 واحد)؛ دارفلفل، تخم بابونه، مرواريد ناسفته (مكد 7 واحد)؛ آب نارنج (21 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را نرم ساييده از الك مش 100 رد كنند. مرواريد را در آب نارنج حل كرده و با حرارت ملايم در حمام ماريه آن قدر بجوشانند تا آب تبخير شود. سپس، آن را نرم ساييده و با اجزاى گياهى و شكر سرخ و گلاب بجوشانند تا غليظ شود. در انتها، از آن حب ساخته و يك عدد ورق طلا به دور آن بپيچند.
زمان و مقدار مصرف‏( مصرف آن بيش از 30 روز توصيه نمى‏شود)
يك حبْ قبل از صبحانه، و يك حبْ نيم ساعت قبل از نزديكى ميل شود.
ملاحظات مصرف‏
مصرف آن بيش از 30 روز توصيه نمى‏شود
 
 
قرص اطريفل اسطخدوس  X##

 
اطريفل افتيمون  X##

 
 
قرص مهزل  X##

 
قرص رازي  X##


 
 
روغن ها##
 
*روغن كدو  X##
مرطب . مبرد . ملين حلق و گلو
 
 
*روغن حنظل مركّب (روغن ديابت)  X##
خواص دارو
نافع براى دردهاى ديابتى؛ پايين آورنده قند خون.
اجزاى دارو
حنظل (2 واحد)؛ عنصل (1 واحد)؛ روغن كنجد (5 واحد).
شيوه ساخت دارو
حنظل را يك شبانه روز در آب خيسانده، سپس مايع را صاف كرده روغن كنجد بر آن افزوده و در حمام ماريه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. آن‏گاه، در پركولاتور با صافى كاغذى ريخته و بعد از ته‏نشين شدن آب، روغن را جدا كنند. سپس عنصل را در آن بريزند تا در روغن سرخ شود و روغن را دوباره صاف كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
با ماساژ، به كف دست و پا و مواضع دردناك ماليده شود.
ملاحظات مصرف‏
- مصرف خوراكى دارو ممنوع است.
- به صورت و چشم‏ها ماليده نشود.
 
*روغن خراطين‏  X##
خواص دارو
نافع براى افزايش حجم اعضا.
اجزاى دارو
خراطين (1 واحد)؛ روغن زيتون (2 واحد).
شيوه ساخت دارو
خراطين نيم كوب را در روغن زيتون بريزند و در آفتاب قرار دهند. پس از 15 روز، روغن را صاف كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
ابتدا، عضو مورد نظر را بايد به شدت ماليد تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن ماليد. بعد، بايد پارچه‏اى را با آب سرد خيس كرده روى عضو گذارد. اين عمل بايد هر 24 ساعت يك بار انجام شود.
ملاحظات مصرف‏
- استعمال طولانى مدت اين روغن بر يك عضو سبب بزرگ شدن و فزونى حجم آن مى‏شود.
- مصرف خوراكى دارو ممنوع است.
 
روغن مصطكي  X##
 
 
روغن بابونه  X##
خواص دارو
محلّل بلاجذب ماده (بيشتر در اعضايى كه بافت عصبى دارند)؛ محلّل بخارات؛ مسكّن اوجاع؛ نافع در حمّيات متطاوله؛ رافع اعياء *؛ مزيل تكاثف؛ مرخّى حالب (براى دفع آسان سنگ)؛ نافع در تشنّج يابس، برودت اعصاب، و وجع رحم.
اجزاى دارو
بابونه، تخم شنبليله (مكد 1 واحد)؛ روغن كنجد (4 واحد).
شيوه ساخت دارو
بابونه و تخم شنبليله را يك شبانه‏روز در آب (به مقدار 5 برابر وزن دارو) خيسانده و بعد بجوشانند تا يك‏چهارم آب باقى بماند. بعد، آن را صاف كرده و با روغن كنجد در حمام ماريه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب تبخير شود و روغن باقى بماند. سپس، در پركولاتور با صافى كاغذى ريخته و بعد از ته‏نشين شدن آب، روغن را جدا كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
با ماساژ ملايم، روى موضع مورد نظر ماليده شود.
* ماندگى بسيار است كه عارض مفاصل و عضلات گردد و بعرف آن را تعب نامند و سبب آن معلوم نباشدو مقدمه مرض است‏
 
ضماد عرق النساX ##

 
 
روغن بنفشه  X##
 
پماد كوهان مقلى‏  X##
خواص دارو
رافع شقاق لب و پستان و مقعد و آلت، و هر نوع ترك يا شقاق پوستى.
اجزاى دارو
مقل، روغن كوهان شتر (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
مقل را در آبِ جوش خيسانده و حل كنند. سپس محلول را صاف كنند تا ناخالصى‏هاى آن گرفته شود. مايع به دست آمده را در ظرف پلاستيكى و در فضاى باز قرار دهند تا بيشتر آب آن تبخير شده و قوام آيد. روغن كوهان شتر را به آن اضافه كنند و كمى جوش دهند تا كاملا مخلوط شده و مانع از فساد آن گردد. دارو را تا گرم است داخل ظرف بريزند تا به آرامى سرد شود و شكل پماد به خود بگيرد.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 12 ساعت، پماد را بدون ماساژ به محل مورد نظر بمالند.
 
 
روغن قسط  X##
 
 
پماد بي (پماد بواسير)  X##
خواص دارو
نافع براى زخم‏هاى كهنه، شقاق مقعد، و انواع بواسير (اعم از خونى و عفونى).
اجزاى دارو
روغن هسته زردآلو (5 واحد)؛ موم پرك (1 واحد).
شيوه ساخت دارو
اجزا را تا دماى 60- 70 درجه حرارت داده با هم مخلوط كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
مقدار 250 ميلى‏گرم از پماد بدون ماساژ روى موضع ماليده شود.
 
روغن سير  X##
خواص دارو
محلّل اورام غائر(هر چيز پست و فروشده‏) دست و پا، و ماده بلغمى غليظ در مفاصل و رگ‏ها؛ نافع در امراض بارده، سدد، درد گلو، سينوزيت، و لوزه چركين؛ مفيد در ايجاد نعوظت و تحريك باه (با ماساژ بر بيضه)، و رفع حبس البول (با ماساژ بر ناحيه عجان(پرينه)).
اجزاى دارو
سير، روغن گاو (مكد 1 واحد)؛ شير (2 واحد).
شيوه ساخت دارو
سير را پوست گرفته ريزه كرده و در شير بريزند. سپس، با آتش ملايم بجوشانند تا شير تبخير شود. آن‏گاه، روغن را اضافه كرده و آن قدر بجوشانند تا روغن نصف شود. بعد، دارو را صاف كنند.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 8 تا 12 ساعت، با ماساژ روى موضع ماليده شود.
ملاحظات مصرف‏
ماساژ طولانى مدت ممكن است موجب بروز بثورات پوستى شود.
 
پماد كوهان مقلى  X##
خواص دارو
رافع شقاق لب و پستان و مقعد و آلت، و هر نوع ترك يا شقاق پوستى.
اجزاى دارو
مقل، روغن كوهان شتر (مكد 1 واحد).
شيوه ساخت دارو
مقل را در آبِ جوش خيسانده و حل كنند. سپس محلول را صاف كنند تا ناخالصى‏هاى آن گرفته شود. مايع به دست آمده را در ظرف پلاستيكى و در فضاى باز قرار دهند تا بيشتر آب آن تبخير شده و قوام آيد. روغن كوهان شتر را به آن اضافه كنند و كمى جوش دهند تا كاملا مخلوط شده و مانع از فساد آن گردد. دارو را تا گرم است داخل ظرف بريزند تا به آرامى سرد شود و شكل پماد به خود بگيرد.
زمان و مقدار مصرف‏
هر 12 ساعت، پماد را بدون ماساژ به محل مورد نظر بمالند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید